Statut


UCHWAŁA NR LXXVII/1590/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz
z 2013 r. poz. 154 i 866), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2014 r. jednostkę budżetową o nazwie Centrum
Administracyjne Nr 2 w Łodzi, zwaną dalej Centrum, w celu zapewnienia obsługi ekonomiczno - administracyjnej i organizacyjnej Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi oraz jednostek
budżetowych, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej uchwały.

2. Centrum nadaje się statut, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2014 r. jednostkę budżetową o nazwie Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi.

2. Domowi Dziecka Nr 11 w Łodzi nadaje się statut, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2014 r. jednostkę budżetową o nazwie Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi.

2. Domowi Dziecka Nr 12 w Łodzi nadaje się statut, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Centrum wyposaża się w majątek, niezbędny do realizacji jego zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, będący w zarządzie Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi.

2. Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi wyposaża się w majątek, będący w zarządzie Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, w części służącej dotychczas grupie usamodzielniającej funkcjonującej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok. 2 u, stanowiącej formę organizacyjną Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi.

3. Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi wyposaża się w majątek, będący w zarządzie Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, w części służącej dotychczas grupie usamodzielniającej funkcjonującej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok. 4 u, stanowiącej formę organizacyjną Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi.

4. Przekazanie majątku, o którym mowa w ust. 1 - 3, nastąpi na podstawie protokołów przekazania.

5. Dom Dziecka nr 4 w Łodzi zarządza majątkiem, jaki pozostał w wyniku wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 - 4.

§ 5. Centrum przejmuje należności i zobowiązania Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, w zakresie realizowanych zadań.

§ 6. 1. Dotychczasowi pracownicy Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4, stają się pracownikami Centrum, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

2. Wychowawcy, świadczący pracę w grupie usamodzielniającej funkcjonującej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok. 2 u, stanowiącej formę organizacyjną Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, stają się pracownikami Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

3. Wychowawcy, świadczący pracę w grupie usamodzielniającej funkcjonującej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok. 4 u, stanowiącej formę organizacyjną Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, stają się pracownikami Domu Dziecka Nr 12 w Łodzi, na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

4. Wychowawców i pracowników socjalnych, zatrudnionych i świadczących pracę w Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, nie dotyczą zmiany, o których mowa w ust. 1 - 3.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi
Joanna KOPCIŃSKA


──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/1590/13
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2013 r.

STATUT
Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi

§ 1. 1. Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Centrum ma siedzibę w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100.

3. Centrum używa nazwy: Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi.

4. Prezydent Miasta Łodzi, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, monitoruje i koordynuje działalność Centrum.

§ 2. Do zadań Centrum należy wspólna obsługa ekonomiczno - administracyjna i organizacyjna placówek opiekuńczo - wychowawczych:

1) Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi;

2) Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi;

3) Domu Dziecka Nr 12 w Łodzi;

- zwanych dalej domami, w zakresie wykonywanych zadań.

§ 3. 1. Centrum kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Łodzi.

2. Dyrektor zarządza jednoosobowo Centrum i reprezentuje je na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw.

3. Dyrektor kieruje domami przy pomocy wychowawców.

4. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum oraz pracowników domów.

§ 4. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy jednostki.

3. Za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej Centrum odpowiada Dyrektor.

§ 5. Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia.

§ 6. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/1590/13
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2013 r.

STATUT
Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi

§ 1. 1. Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Dom jest placówką opiekuńczo - wychowawczą realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.

3. Dom ma siedzibę w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok. 2 u.

4. Dom używa nazwy: Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi.

§ 2. Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, w szczególności:

1) zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;

4) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;

8) przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki.

§ 3. Obsługę ekonomiczno – administracyjną oraz organizacyjną Domu zapewnia Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, zwane dalej Centrum.

§ 4. 1 Domem kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy wychowawcy.

2. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw.

3. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

§ 5. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki.

3. Za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej Domu odpowiada Dyrektor Centrum.

§ 6. Organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia.

§ 7. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/1590/13
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2013 r.

STATUT
Domu Dziecka Nr 12 w Łodzi

§ 1. 1. Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Dom jest placówką opiekuńczo - wychowawczą realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.

3. Dom ma siedzibę w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok. 4 u.

4. Dom używa nazwy: Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi.

§ 2. Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, w szczególności:

1) zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;

4) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;

8) przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki.

§ 3. Obsługę ekonomiczno – administracyjną oraz organizacyjną Domu zapewnia Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, zwane dalej Centrum.

§ 4. 1 Domem kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy wychowawcy.

2. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw.

3. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

§ 5. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki.

3. Za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej Domu odpowiada Dyrektor Centrum.

§ 6. Organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia.

§ 7. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


──────────────────────────────────────────────────


UCHWAŁA NR LXXVII/1595/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/924/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2959).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi
Joanna KOPCIŃSKA


──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/1595/13
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2013 r.

STATUT
Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi

§ 1. 1. Dom Dziecka Nr 4 w Łodzi, zwany dalej Domem, jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Dom jest placówką opiekuńczo - wychowawczą realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.

3. Dom ma siedzibę w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100.

4. Dom używa nazwy: Dom Dziecka Nr 4 w Łodzi.

§ 2. Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, w szczególności:

1) zaspokaja niezbędne potrzeby dziecka, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi;

4) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych;

8) przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki.

§ 3. Obsługę ekonomiczno – administracyjną oraz organizacyjną Domu zapewnia Centrum
Administracyjne Nr 2 w Łodzi, zwane dalej Centrum.

§ 4. 1 Domem kieruje Dyrektor Centrum przy pomocy wychowawcy.

2. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw.

3. Dyrektor Centrum wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

§ 5. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy jednostki.

3. Za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej Domu odpowiada Dyrektor Centrum.

§ 6. Organizację oraz zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta Miasta Łodzi w drodze zarządzenia.

§ 7. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.