Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne nr 2
w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź, nr tel.: 42 616-03-63.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ca2.org.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu:
• wypełniania obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa - art. 6 ust.1 lit. c w/w Rozporządzenia,
• realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia,
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie
na podstawie wcześniej wyrażonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym
m.in. z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tzw. podmioty przetwarzające.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów przetwarzania, a następnie zgodnie z ustawowym okresem ich archiwizacji.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, do żądania
ich sprostowania lub uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie, a także do usunięcia danych, jeśli minął czas, w jakim przepisy prawa zobowiązują Centrum do ich przetwarzania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, gdy odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. W sytuacji, kiedy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.