Rejestry, ewidencje, archiwa


Rejestry:

• Rejestr zatrudnionych pracowników,
• Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora,
• Rejestr skarg i wniosków,
• Rejestr absencji chorobowych pracowników,
• Rejestr wydawanych zaświadczeń,
• Rejestr wydawanych pracownikom upoważnień,
• Księga druków ścisłego zarachowania,
• Rejestr wypadków przy pracy,
• Rejestr wypadków wychowanków,
• Rejestr zamówień publicznych,
• Rejestr znaczków i biletów MPK,
• Księga kancelaryjna.

Ewidencje:

• Zatrudnionych – akta osobowe pracowników,
• Karty ewidencji czasu pracy,
• Świadectw pracy,
• Zatrudniania i zwalniania pracowników,
• Urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych,
• Wynagrodzeń,
• Przeszeregowań,
• Nagród jubileuszowych,
• Delegacji,
• Zameldowań wychowanków

Archiwum

Archiwum placówki podzielone jest na działy:

‣ kadry (akta osobowe),
‣ sekretariat (akta wychowanków, raporty dzienne, organizacyjne, projekty techniczne),
‣ księgowość (listy płac, ZUS, dokumenty księgowe).

Placówka posiada księgę kontroli zewnętrznej dostępną w sekretariacie. Wszystkie dokumenty przechowywane i rejestrowane są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub starająca się o wydanie duplikatu dokumentów składa podanie osobiście w placówce lub prośbę przesyła pocztą. Osoba zainteresowana otrzymuje odpowiedź na piśmie.
Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w siedzibie placówki na pisemny wniosek złożony do dyrektora Centrum Administracyjnego nr 2 w Łodzi.
Ograniczenie lub odmowa udostępnienia informacji publicznej w całości lub jego części może wynikać z ustawy:
• o ochronie danych osobowych,
• o ochronie informacji niejawnych,
• „ordynacja podatkowa”,
• ze względu na prywatność osoby fizycznej lub stanowiącą tajemnicę placówki.

Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji wydanej przez dyrektora Centrum Administracyjnego nr 2 w Łodzi


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.