Regulamin organizacyjny
 

ZARZĄDZENIE Nr 5623/VI/14
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 23 stycznia 2014r.

W sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Centrum Administracyjnemu Nr 2 w Łodzi.

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samodzielnie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz § 5 Statutu Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/1590/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.5600) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin organizacyjny Centrum Administracyjnemu Nr 2 w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 .

PREZYDENT MIASTA
Hanna ZDANOWSKA
 

──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik
do zarządzenia Nr 5623/VI/14
Prezydenta Miast Łodzi
z dnia 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO NR 2 W ŁODZI

Rozdział 1
Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100, zwane dalej Centrum , jest jednostką organizacyjną Miasta łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Prezydent Miasta Łodzi, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, koordynuje monitoruje działalność Centrum.

§ 2. Do zadań Centrum należy wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna oraz organizacja placówek opiekuńczo – wychowawczych:
1) Dom Dziecka Nr 4 w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100;
2) Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok.2u;
3) Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok 4u;
- zwanych dalej Domami, których organizację i zasady funkcjonowania określają odrębne regulaminy organizacyjne.

§ 3. 1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miast Łodzi.
2. Dyrektor jest upoważniony do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miast Łodzi.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową i przestrzeganie dyscypliny budżetowej Centrum i Domów.
4.Dyrektor odpowiada w szczególności za realizację zadań statutowych Centrum oraz Domów.
5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Centrum oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
6.w przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki związane z realizacją zadań statutowych Centrum pełni wyznaczony przez niego pracownik Centrum.

Rozdział 2
Zakres zadań Centrum

§ 4. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w Domach;
2) objęcie wychowanków przebywających w Domach specjalistycznymi oddziałami psychologiczno-pedagogicznych, w tym opracowanie diagnoz psychofizycznych;
3) wspieranie zadań Domów w zakresie współpracy z rodziną biologiczną dziecka, a także w zakresie przygotowania wychowanka do samodzielnego życia po opuszczeniu Domu;
4)obsługa księgowa Centrum i Domów;
5) analiza potrzeb finansowych i wykonania budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Centrum i Domy;
6) przygotowanie zbiorczych: projektów planów finansowych, planów finansowych oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych Centrum i Domów;
7) rozliczenie środków finansowych przekazanych Domom;
8) prowadzenie ewidencji majątku Centrum i Domów;
9) zlecanie konserwacji i napraw sprzętu Centrum i Domów;
10) organizowanie remontów i inwestycji Centrum i Domów;
11) zabezpieczenie materiałowo-techniczne warunków pracy Centrum i Domów;
12) prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum i Domów;
13)organizowanie wykonywania zadań wynikających z ustaw, uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeń Prezydenta i innych aktów prawnych;
14)gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczanie materiałów archiwalnych Centrum i Domów;
15) zapewnienie warunków i higieny pracy w Centrum i Domach, zgodnych z przepisami BHP.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Centrum

§ 5. 1. Dyrektor realizuje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz samodzielnych stanowisk:
1) pedagoga
2)psychologa
3)do spraw księgowych
4) do spraw administracji;
2. W Domu mogą być również zatrudnieni inni pracownicy w zależności od potrzeb.
3. Samodzielne stanowiska mogą być w zależności od potrzeb jedno lub wieloosobowe.

§ 6. 1. Dyrektor bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez głównego księgowego oraz samodzielne stanowiska:
1)pedagog
2) psychologa
3) do spraw administracji;
4) innych, zatrudnionych w zależności od potrzeb.
2. Główny księgowy bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez samodzielne stanowisko do spraw księgowości.

Rozdział 4
Zakres obowiązków pracowników

§ 7. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach budżetu oraz gospodarki finansowej Centrum i Domów;
2) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem dzieciom przebywającym w placówkach, prawidłowej opieki i wychowania;
3) zgłaszanie do ośrodka administracyjnego, dzieci z uregulowaną sytuacją prawną celem poszukiwania dla dzieci rodziny przysposabiającej;
4) podejmowanie działań, zgodnych z obowiązkami w tym zakresie przepisami, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Domu;
5) udział w pracach Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w Domu;
6) wyrażanie opinii co do dalszego pobytu w Domu osoby, która osiągnęła pełnoletność;
7) wydawanie zarządzeń, podejmowanie decyzji i postanowień dotyczących bieżącej działalności Centrum oraz Domów;
8)sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami oraz wykonanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum oraz Domów;
9) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg Centrum oraz Domów.

§ 9. Do zadań samodzielnego stanowiska psychologa należy w szczególności:
1) opracowanie w porozumieniu z pedagogiem indywidualnej diagnozy psychofizycznej dla każdego dziecka umieszczonego w Domu;
2) opracowanie programów profilaktyczno – terapeutycznych oraz programów zajęć specjalistycznych, stosowanie do potrzeb dzieci przebywających w Domach i ich rodziców;
3)prowadzenie badań psychologicznych służących określeniu najkorzystniejszych warunków rozwoju dziecka przebywającego w Domu;
4) ustalenie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i zaburzeń;
5) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad dzieckiem przebywającym w Domu;
6) obejmowane stałą opieką psychologiczną małoletnie wychowanki w ciąży;
7) prowadzenie nad dziećmi, przebywających w Domach, indywidualnej lub grupowej terapii psychologicznej;
8) poradnictwo psychologiczne dla rodziców bądź opiekunów dzieci przebywających w Domach;
9) pomoc usamodzielnionym wychowankom w adaptacji w nowym środowisku po opuszczeniu Domu;
10) prowadzenie dla każdego dziecka, dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami;
11) udział w pracy stałego Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w Domu.

§ 10. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw księgowości należy w szczególności:
1) prowadzenie księgowości Centrum i Domów;
2) prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych oraz rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Centrum i Domów;
3) prowadzenie kasy Centrum i Domów;
4) analiza potrzeb finansowych i wykonania budżetu Centrum i Domów;
5) opracowywanie sprawozdań z zakresu wykonania budżetu Centrum i Domów;
5) przygotowywanie projektów planów finansowych Centrum i Domów;
7) wnioskowanie o korekty planów finansowych Centrum i Domów.

§11. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw administracji należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Centrum i Domów;
2) zaopatrzenie Centrum i Domów w materiały niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania;
3) nadzór nad stanem technicznym nieruchomości.

§ 12. Dyrektor określa szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika.

Rozdział 5
Postanowienie końcowe

§13. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.


──────────────────────────────────────────────────
 

ZARZĄDZANIE Nr 5628/VI/14
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
z dnia 23 stycznia 2014

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi.

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samodzielnie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz § 6 Statutu Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, stanowiącego do uchwały Nr LXXVII/1595/13  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz.5621) w związku z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U. z 2013 r. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r. poz. 154 i 866)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin organizacyjny Domowi Dziecka Nr 4 w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 3389/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka na 4 w Łodzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PREZYDENT MIASTA
Hanna ZDANOWSKA


──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik
do zarządzania Nr 5628/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU DZIECKA NR 4 W ŁODZI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Dziecka Nr 4 w Łodzi przy ul. Marysińskiej 100, zwany dalej Domom, jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Prezydent Miasta Łodzi, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, koordynuje i monitoruje działalność Domu.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Łódzki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Domu zapewnia Centrum Administracyjne Nr 2 w łodzi, zwane dalej Centrum.

§ 2.1. Dom jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.
2. Dom zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, w przypadku niemożliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

§ 3. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Centrum, zwany dalej Dyrektorem, przy pomocy starszego wychowawcy.
2. Wychowawca, o którym mowa w ust 1, sprawuje bezpośredni nadzór nad  zapewnieniem dzieciom przebywającym w Domu, prawidłowej opieki i wychowania.
3. Dyrektor odpowiada w szczególności za realizację zadań statutowych Domu, w tym za właściwą organizację pracy wychowawczej.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki związane z realizacją zadań statutowych Domu, w tym z własnością organizacyjną pracy wychowawczej pełni wychowawca, o którym mowa w ust. 1.
5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Domu oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
6. Za dyscyplinę finansową i gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor.

§ 4. 1. W domu może przebywać jednocześnie 30 dzieci.
2. W Domu mogą być umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia.
3. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa, w Domu mogą być umieszczane dzieci poniżej 10 roku życia.
4. W Domu mogą również przebywać:
1) dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma ku temu uzasadnionych przeciwwskazań;
2) dzieci cudzoziemców;
3) małoletnie matki z dzieckiem lub mał0letnie wychowanki będące w ciąży.
5. Pobyt dziecka w Domu może być realizowany w grupach wychowawczych, których organizację określa Dyrektor Centrum.

Rozdział 2
Zakres zadań Domu

§ 5.1. Do zadań Domu należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, warunków socjalno  – bytowych, zgodnych z obowiązującymi standardami oraz zaspokojenia jego niezbędnych potrzeb;
2) zapewnienie dziecku indywidualnej opieki, szczególnie w trudnych dla niego sytuacjach;
3)realizacja z dzieckiem planu pomocy dziecku;
4) praca z rodziną dziecka umożliwiająca powrót dziecka do rodziny naturalnej;
5) umożliwienie dziecku regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
6) podejmowania działań umożliwiających umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnych formach pieczy zastępczej, w sytuacji gdy nie jest możliwy jego powrót do rodziny naturalnej;
7) umożliwienie dziecku rozwijania indywidualnych zdolności;
8) wyposażenie dziecka w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, podręczniki, pomoce i przybory szkolne oraz produkty lecznicze i środków higieny osobistej;
9) zapewnienie dziecku dostępu do nauki, zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, opieki zdrowotnej, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, pomoc w nauce, oraz umożliwienie dziecku udziału w zajęciach wyrównawczych;
10) zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych, stanu zdrowia  oraz dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych napojów;
11) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, pokrywając udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
12) zapewnienie dziecku kwoty pieniężnej do własnego dysponowania. Zasady przyznawania i wysokość kwoty określa odrębny regulamin;
13) przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz do pokonania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki oraz nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśników, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
14) pomoc usamodzielnionym wychowanków w adaptacji do życia w nowym środowisku po opuszczeniu placówki;
15) stwarzanie warunków w szczególności do:
a) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa,
b) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
c) uczenia planowania i organizowania czasu wolnego oraz codziennych zajęć, stosownie do wieku dziecka,
d) kształtowania u dziecka nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
e) przygotowania dziecka do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz wyrównania deficytów rozwojowych dziecka;
f) uczenia małoletnich wychowanek będących w ciąży oraz małoletnich matek właściwego pełnienia roli matki;
16) zapewnienie dziecku wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego przez zatrudnionych w Centrum psychologa lub pedagoga.
2. Zakres i poziom opieki jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci.
3. Działalność Domu może być uzupełniania pracą opiekuńczo- wychowawczą przez wolontariuszy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. 1. W Domu działa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona;
2) wychowawca, o którym mowa w § 2 ust.1;
3) pedagog lub psycholog zatrudniony w Centrum oraz pracownik socjalny;
4) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;
5) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
6) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;
7) inne osoby, w szczególności asystent rodziny lub pracownik socjalny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.
3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.
4. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu:
1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3) modyfikowania planu pomocy dziecka;
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce, działającej na podstawie odrębnych przepisów;
8) wydania opinii dotyczącej zasadności przeniesienia dziecka do innej placówki tego samego typu.

5. Po dokonaniu określonej oceny sytuacji dziecka, Zespół formułuje pisemny wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu i przesyła go do sądu.
6. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej, prawnej oraz rodzinnej dziecka, do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych, organizacji społecznych zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

§ 7. W relacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Dom współpracuje, w szczególności z:
1) właściwymi sądami rodzinnymi
2) ośrodkami adopcyjnymi;
3) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
4) szkołą, do której dziecko uczęszcza i do której uczęszczało przed umieszczeniem w placówce;
5) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi;
6) ośrodkiem pracy społecznej właściwym ze względu na względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka, w tym z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym;
7) kuratorami sądowymi;
8) organizacjami mającymi w swoich zadaniach statutowych działalność na rzecz dzieci i rodzin;
9) parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Domu;
10) rodzicami, opiekunami dziecka;
11) funkcjonariuszami Policji zajmującymi się problematyką rodzinną i młodzieżową;
12) innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodzin.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Domu

§ 8. 1. Dyrektor realizuje zadania Domu przy pomocy wychowawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz samodzielnych stanowisk wychowawców.
2.W Domu mogą funkcjonować również samodzielne stanowiska pracownika socjalnego.
3. Samodzielne stanowiska mogą być w zależności od potrzeb jedno lub wieloosobowe.

Rozdział 4
Zakres obowiązków pracowników

§ 9. Do zadań samodzielnego stanowiska wychowawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania;
2) dokonywanie analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, potrzeb dziecka, więzi z rodziną,  relacji społecznych, funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym, środowiska z którego dziecko pochodzi, rozwoju edukacyjnego, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na dziecko i jego funkcjonowanie;
3) opracowanie, modyfikowanie planów pomocy dziecku i realizacja zadań z niego wynikających oraz prowadzenie karty pobytu dziecka;
4) prowadzenie pracy z dzieckiem zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym;
5) organizowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;
6) tworzenie właściwej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych;
7) wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych;
8) opieka nad dzieckiem w czasie jego choroby;
9) czuwanie nad prawidłowym ubiorem dzieci, w zależności od warunków atmosferycznych i pory roku;
10) rozpoznawanie, rozbudzanie i wspieranie indywidualnych zdolności dziecka;
11) podejmowanie działań na rzecz utrzymania stałych, wzajemnych kontaktów dziecka z rodzicami;
12) pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka, współpraca z rodzicami dziecka, z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną dziecka oraz działanie na rzecz możliwie najszybszego powrotu dziecka do rodziny;
13) pozostawanie w stałym kontakcie ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz pomoc dziecku w nauce;
14) podejmowanie działań związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej dziecka;
15) przygotowanie dziecka do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki;
16) przyjmowanie funkcji opiekuna wychowanka w procesie usamodzielniania;
17) udział w pracach Zespołu;
18) zapoznanie wychowanków z Regulaminem organizacyjnym Domu;

§ 10. Do zadań wychowawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, poza zadaniami określonymi w § 9, należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zapewnieniem dziecku prawidłowej opieki i wychowania;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zapewnieniem dziecku właściwych warunków socjalno – bytowych oraz higieniczno – sanitarnych;
3)zapewnienie pomocy wychowawcom w realizacji ich zadań;
4) podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu;
5) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności;
6) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem mienia Domu.

§ 11. Do zadań samodzielnego stanowiska pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka;
2) współpraca z wychowawcą;
3) wspomaganie rodziny dziecka w realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych;
4) inicjowanie działań w celu unormowania sytuacji rodziny dziecka umożliwiającej jak najszybszy powrót dziecka do domu rodzinnego;
5) działanie na rzecz utrzymywania stałych, wzajemnych kontaktów dziecka z rodzicami;
6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę dziecka, mające na celu zapobieganie zerwaniu więzi między dzieckiem i rodziną oraz skrócenie pobytu dziecka w Domu;
7) przyjmowanie funkcji opiekuna wychowanka w procesie usamodzielnienia dziecka;
8) pomoc usamodzielnionemu wychowanki po opuszczeniu placówki w adaptacji do życia w nowym środowisku;
9) udział w pracach Zespołu.

§ 12. 1. Dyrektor określa szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w codziennym życiu Domu, uczestniczą i ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie przebywających w Domu dzieci.

Rozdział 5
Prawa i obowiązki dzieci przebywających w Domu

§ 13. Dzieci są współgospodarzami Domu i powinny być wdrażane do pracy na rzecz Domu, stosowanie di ich wieku i możliwości.

§ 14.1. Dziecko ma prawo do:
1) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną, poprzez umożliwienie regularnych, osobistych kontaktów (także telefonicznych i listownych) z rodziną naturalną dziecka na terenie Domu lub poza nią, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka lub gdy sąd zakazał lub ograniczył prawa rodziny do osobistych kontaktów z dzieckiem;
2) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, poniżaniem, karaniem, zapewnieniem nietykalności fizycznej i moralnej;
3) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, poprzez umożliwienie wyrażania własnych myśli i poglądów we wszystkich dotyczących go strefach, w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosku, a także stworzenie warunków zapewniających dziecku poczucie intymności;
4) poszanowania jego tożsamości religijnej, w tym poprzez umożliwienie wykonywania praktyk religijnych, zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka, udziału w lekcjach katechezy, umożliwienie przyjmowania sakramentów, a także utrzymywanie kontaktów z parafiami Kościoła Katolickiego lub innych kościołów lub związków wyznaniowych;
5) poszanowania jego tożsamości kulturowej;
6) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku, zapewnienia wyrównania opóźnień szkolnych, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, udziału w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalno – oświatowe, a także w miarę możliwości wypoczynku letniego i zimowego;
7) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, poprzez możliwość czynnego uczestnictwa w bieżącym funkcjonowaniu placówki, pomocy w procesie usamodzielnienia oraz wsparcia po opuszczeniu placówki;
8) dostępu do informacji, o jego pochodzeniu, aktualnej sytuacji jego i jego rodziny oraz o podejmowanych wobec niego działaniach, a także zapewnienie możliwości korzystania ze środków masowego przekazu.
2.Rodzeństwa mają prawo do zajmowania wspólnego pokoju.
3. Dzieci mają prawo do zgłaszania skarg i wniosków.

§ 15. Dziecko ma obowiązek:
1) realizowania obowiązku szkolnego;
2) uznawania godności i podmiotowości innych osób;
3) aktywnego uczestnictwa w procesie wychowania;
4) współpracy z wychowawcą w zakresie tworzenia i realizowania planu pomocy;
5) dbania o własną higienę i bezpieczeństwo;
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Domu;
7) przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 16. 1. Dziecko przebywające w Domu ma prawo do otrzymania nagrody.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz norm i zasad przyjętych przez Dom, na dziecko może być nałożona kara;
3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i kar reguluje odrębny regulamin.

Rozdział 6
Kierowanie, przyjmowanie i pobyt dzieci w Domu

§ 17. 1. Przyjmowanie dzieci do Domu odbywa się przez całą dobę.
2. Dom, przyjmuje dzieci na podstawie skierowania, wystawionego przez organ uprawniony do kierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi.
3. Skierowanie wydawane jest po zasięgnięciu opinii Dyrektora.

§ 18. 1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opinii rodzicielskiej, może przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, do 25 roku życia, po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących przepisach.
2. Pobyt w Domu ustaje w przypadku:
1) powrotu dziecka do rodziny na podstawie pełnomocnego orzeczenia sądu;
2) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w Domu;
3) zakwalifikowania dziecka na podstawie orzeczenia sądu do innej formy opieki lub umieszczenia w placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów;
4) przeniesienie dziecka do innej placówki tego samego typu.

§ 19. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w Domu, ponoszona jest odpłatność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§20. Dom prowadzi dokumentację dla każdego dziecka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§21. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.


──────────────────────────────────────────────────
 

ZARZĄDZENIE Nr 5633/VI/14
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi.

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samodzielnie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz § 6 Statutu Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/1590/13  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie utrzymania jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5600) w związku z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzimy i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r. poz. 154 i 866)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin organizacyjny Domowi Dziecka Nr 11 w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PREZYDENT MIASTA
Hanna ZDANOWSKA


──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik
do zarządzenia Nr 6533/VI/14
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOMU DZIECKA NR 11 W ŁODZI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok.2u, zwany dalej Domom, jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Prezydent Miasta Łodzi, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, koordynuje i monitoruje działalność Domu.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Łódzki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Domu zapewnia Centrum Administracyjne Nr 2 w łodzi, zwane dalej Centrum.

§ 2.1. Dom jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.
2. Dom zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, w przypadku niemożliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

§ 3. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Centrum, zwany dalej Dyrektorem, przy pomocy starszego wychowawcy.
2. Wychowawca, o którym mowa w ust 1, sprawuje bezpośredni nadzór nad  zapewnieniem dzieciom przebywającym w Domu, prawidłowej opieki i wychowania.
3. Dyrektor odpowiada w szczególności za realizację zadań statutowych Domu, w tym za właściwą organizację pracy wychowawczej.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki związane z realizacją zadań statutowych Domu, w tym z własnością organizacyjną pracy wychowawczej pełni wychowawca, o którym mowa w ust. 1.
5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Domu oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
6. Za dyscyplinę finansową i gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor.

§ 4. 1. W domu może przebywać jednocześnie 10 dzieci.
2. W Domu mogą być umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia.
3. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa, w Domu mogą być umieszczane dzieci poniżej 10 roku życia.
4. W Domu mogą również przebywać:
1) dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma ku temu uzasadnionych przeciwwskazań;
2) dzieci cudzoziemców;
3) małoletnie matki z dzieckiem lub małoletnie wychowanki będące w ciąży.
5. Pobyt dziecka w Domu może być realizowany w grupach wychowawczych, których organizację określa Dyrektor Centrum.

Rozdział 2
Zakres zadań Domu

§ 5.1. Do zadań Domu należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, warunków socjalno  – bytowych, zgodnych z obowiązującymi standardami oraz zaspokojenia jego niezbędnych potrzeb;
2) zapewnienie dziecku indywidualnej opieki, szczególnie w trudnych dla niego sytuacjach;
3)realizacja z dzieckiem planu pomocy dziecku;
4) praca z rodziną dziecka umożliwiająca powrót dziecka do rodziny naturalnej;
5) umożliwienie dziecku regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
6) podejmowania działań umożliwiających umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnych formach pieczy zastępczej, w sytuacji gdy nie jest możliwy jego powrót do rodziny naturalnej;
7) umożliwienie dziecku rozwijania indywidualnych zdolności;
8) wyposażenie dziecka w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, podręczniki, pomoce i przybory szkolne oraz produkty lecznicze i środków higieny osobistej;
9) zapewnienie dziecku dostępu do nauki, zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, opieki zdrowotnej, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, pomoc w nauce, oraz umożliwienie dziecku udziału w zajęciach wyrównawczych;
10) zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych, stanu zdrowia  oraz dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych napojów;
11) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, pokrywając udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
12) zapewnienie dziecku kwoty pieniężnej do własnego dysponowania. Zasady przyznawania i wysokość kwoty określa odrębny regulamin;
13) przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz do pokonania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki oraz nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśników, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
14) pomoc usamodzielnionym wychowankom w adaptacji do życia w nowym środowisku po opuszczeniu placówki;
15) stwarzanie warunków w szczególności do:
a) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa;
b) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
c) uczenia planowania i organizowania czasu wolnego oraz codziennych zajęć, stosownie do wieku dziecka;
d) kształtowania u dziecka nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
e) przygotowania dziecka do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz wyrównania deficytów rozwojowych dziecka;
f) uczenia małoletnich wychowanek będących w ciąży oraz małoletnich matek właściwego pełnienia roli matki;
16) zapewnienie dziecku wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego przez zatrudnionych w Centrum psychologa lub pedagoga.

2. Zakres i poziom opieki jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci.
3. Działalność Domu może być uzupełniania pracą opiekuńczo- wychowawczą przez wolontariuszy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. 1. W Domu działa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona;
2) wychowawca, o którym mowa w § 2 ust.1;
3) pedagog lub psycholog lub pracownik socjalny;
4) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;
5) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
6) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;
7) inne osoby, w szczególności asystent rodziny lub pracownik socjalny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.
3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.
4. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu:
1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3) modyfikowania planu pomocy dziecka;
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce, działającej na podstawie odrębnych przepisów;
8) wydania opinii dotyczącej zasadności przeniesienia dziecka do innej placówki tego samego typu.

5. Po dokonaniu określonej oceny sytuacji dziecka, Zespół formułuje pisemny wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu i przesyła go do sądu.
6. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej, prawnej oraz rodzinnej dziecka, do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych, organizacji społecznych zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

§ 7. W relacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Dom współpracuje, w szczególności z:
1) właściwymi sądami rodzinnymi
2) ośrodkami adopcyjnymi;
3) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
4) szkołą, do której dziecko uczęszcza i do której uczęszczało przed umieszczeniem w placówce;
5) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi;
6) ośrodkiem pracy społecznej właściwym ze względu na względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka, w tym z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym;
7) kuratorami sądowymi;
8) organizacjami mającymi w swoich zadaniach statutowych działalność na rzecz dzieci i rodzin;
9) parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Domu;
10) rodzicami, opiekunami dziecka;
11) funkcjonariuszami Policji zajmującymi się problematyką rodzinną i młodzieżową;
12) innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodzin.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Domu

§ 8. 1. Dyrektor realizuje zadania Domu przy pomocy wychowawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz samodzielnych stanowisk wychowawców.
2.W Domu mogą funkcjonować również samodzielne stanowiska pracownika socjalnego.
3. Samodzielne stanowiska mogą być w zależności od potrzeb jedno lub wieloosobowe.

Rozdział 4
Zakres obowiązków pracowników

§ 9. Do zadań samodzielnego stanowiska wychowawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania;
2) dokonywanie analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, potrzeb dziecka, więzi z rodziną,  relacji społecznych, funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym, środowiska z którego dziecko pochodzi, rozwoju edukacyjnego, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na dziecko i jego funkcjonowanie;
3) opracowanie, modyfikowanie planów pomocy dziecku i realizacja zadań z niego wynikających oraz prowadzenie karty pobytu dziecka;
4) prowadzenie pracy z dzieckiem zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym;
5) organizowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;
6) tworzenie właściwej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych;
7) wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych;
8) opieka nad dzieckiem w czasie jego choroby;
9) czuwanie nad prawidłowym ubiorem dzieci, w zależności od warunków atmosferycznych i pory roku;
10) rozpoznawanie, rozbudzanie i wspieranie indywidualnych zdolności dziecka;
11) podejmowanie działań na rzecz utrzymania stałych, wzajemnych kontaktów dziecka z rodzicami;
12) pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka, współpraca z rodzicami dziecka, z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną dziecka oraz działanie na rzecz możliwie najszybszego powrotu dziecka do rodziny;
13) pozostawanie w stałym kontakcie ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz pomoc dziecku w nauce;
14) podejmowanie działań związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej dziecka;
15) przygotowanie dziecka do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki;
16) przyjmowanie funkcji opiekuna wychowanka w procesie usamodzielniania;
17) udział w pracach Zespołu;
18) zapoznanie wychowanków z Regulaminem organizacyjnym Domu;

§ 10. Do zadań wychowawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, poza zadaniami określonymi w § 9, należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zapewnieniem dziecku prawidłowej opieki i wychowania;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zapewnieniem dziecku właściwych warunków socjalno – bytowych oraz higieniczno – sanitarnych;
3)zapewnienie pomocy wychowawcom w realizacji ich zadań;
4) podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu;
5) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności;
6) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem mienia Domu.

§ 11. Do zadań samodzielnego stanowiska pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka;
2) współpraca z wychowawcą;
3) wspomaganie rodziny dziecka w realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych;
4) inicjowanie działań w celu unormowania sytuacji rodziny dziecka umożliwiającej jak najszybszy powrót dziecka do domu rodzinnego;
5) działanie na rzecz utrzymywania stałych, wzajemnych kontaktów dziecka z rodzicami;
6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę dziecka, mające na celu zapobieganie zerwaniu więzi między dzieckiem i rodziną oraz skrócenie pobytu dziecka w placówce;
7) przyjmowanie funkcji opiekuna wychowanka w procesie usamodzielnienia dziecka;
8) pomoc usamodzielnionemu wychowanki po opuszczeniu placówki w adaptacji do życia w nowym środowisku;
9) udział w pracach Zespołu.

§ 12. 1. Dyrektor określa szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w codziennym życiu Domu, uczestniczą i ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie przebywających w Domu dzieci.

Rozdział 5
Prawa i obowiązki dzieci przebywających w Domu

§ 13. Dzieci są współgospodarzami Domu i powinny być wdrażane do pracy na rzecz Domu, stosowanie di ich wieku i możliwości.

§ 14.1. Dziecko ma prawo do:
1) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną, poprzez umożliwienie regularnych, osobistych kontaktów (także telefonicznych i listownych) z rodziną naturalną dziecka na terenie placówki lub poza nią, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka lub gdy sąd zakazał lub ograniczył prawa rodziny do osobistych kontaktów z dzieckiem;
2) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, poniżaniem, karaniem, zapewnieniem nietykalności fizycznej i moralnej;
3) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, poprzez umożliwienie wyrażania własnych myśli i poglądów we wszystkich dotyczących go strefach, w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosku, a także stworzenie warunków zapewniających dziecku poczucie intymności;
4) poszanowania jego tożsamości religijnej, w tym poprzez umożliwienie wykonywania praktyk religijnych, zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka, udziału w lekcjach katechezy, umożliwienie przyjmowania sakramentów, a także utrzymywanie kontaktów z parafiami Kościoła Katolickiego lub innych kościołów lub związków wyznaniowych;
5) poszanowania jego tożsamości kulturowej;
6) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku, zapewnienia wyrównania opóźnień szkolnych, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, udziału w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalno – oświatowe, a także w miarę możliwości wypoczynku letniego i zimowego;
7) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, poprzez możliwość czynnego uczestnictwa w bieżącym funkcjonowaniu placówki, pomocy w procesie usamodzielnienia oraz wsparcia po opuszczeniu placówki;
8) dostępu do informacji, o jego pochodzeniu, aktualnej sytuacji jego i jego rodziny oraz o podejmowanych wobec niego działaniach, a także zapewnienie możliwości korzystania ze środków masowego przekazu.
2.Rodzeństwa mają prawo do zajmowania wspólnego pokoju.
3. Dzieci mają prawo do zgłaszania skarg i wniosków.

§ 15. Dziecko ma obowiązek:
1) realizowania obowiązku szkolnego;
2) uznawania godności i podmiotowości innych osób;
3) aktywnego uczestnictwa w procesie wychowania;
4) współpracy z wychowawcą w zakresie tworzenia i realizowania planu pomocy;
5) dbania o własną higienę i bezpieczeństwo;
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Domu;
7) przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 16. 1. Dziecko przebywające w Domu ma prawo do otrzymania nagrody.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz norm i zasad przyjętych przez Dom, na dziecko może być nałożona kara;
3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i kar reguluje odrębny regulamin.

Rozdział 6
Kierowanie, przyjmowanie i pobyt dzieci w Domu

§ 17. 1. Przyjmowanie dzieci do Domu odbywa się przez całą dobę.
2. Dom, przyjmuje dzieci na podstawie skierowania, wystawionego przez organ uprawniony do kierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi.
3. Skierowanie wydawane jest po zasięgnięciu opinii Dyrektora.

§ 18. 1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opinii rodzicielskiej, może przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, do 25 roku życia, po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących przepisach.
2. Pobyt w Domu ustaje w przypadku:
1) powrotu dziecka do rodziny na podstawie pełnomocnego orzeczenia sądu;
2) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w Domu;
3) zakwalifikowania dziecka na podstawie orzeczenia sądu do innej formy opieki lub umieszczenia w placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów;
4)przeniesienie dziecka do innej placówki tego samego typu.

§ 19. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w Domu, ponoszona jest odpłatność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§20. Dom prowadzi dokumentację dla każdego dziecka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§21. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.


──────────────────────────────────────────────────
 

ZARZĄDZENIE Nr 5634/VI/14
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 23 stycznia 2014 r.

W sprawie nadania Regulaminu Domowi Dziecka Nr 12 w Łodzi

Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samodzielnie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz § 6 Statutu Domu Dziecka Nr 12 w Łodzi, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/1590/13  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie utrzymania jednostek budżetowych o nazwach: Centrum Administracyjne Nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5600) w związku z art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzimy i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz 2013 r. poz. 154 i 866)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaję Regulamin organizacyjny Domowi Dziecka Nr 12 w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Nr 2 w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PREZYDENT MIASTA
Hanna ZDANOWSKA


──────────────────────────────────────────────────
 

Załącznik
do zarządzenia Nr 5634/VI/14
Prezydent Miasta Łodzi
z dnia 23 stycznia 2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DOM DZIECKA NR 12 W ŁODZI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dom Dziecka Nr 12 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok. 4u, zwany dalej Domom, jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Prezydent Miasta Łodzi, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, koordynuje i monitoruje działalność Domu.
3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Łódzki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Domu zapewnia Centrum Administracyjne Nr 2 w łodzi, zwane dalej Centrum.

§ 2.1. Dom jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej.
2. Dom zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, w przypadku niemożliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.

§ 3. 1. Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Centrum, zwany dalej Dyrektorem, przy pomocy starszego wychowawcy.
2. Wychowawca, o którym mowa w ust 1, sprawuje bezpośredni nadzór nad  zapewnieniem dzieciom przebywającym w Domu, prawidłowej opieki i wychowania.
3. Dyrektor odpowiada w szczególności za realizację zadań statutowych Domu, w tym za właściwą organizację pracy wychowawczej.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki związane z realizacją zadań statutowych Domu, w tym z własnością organizacyjną pracy wychowawczej pełni wychowawca, o którym mowa w ust. 1.
5. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Domu oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.
6. Za dyscyplinę finansową i gospodarkę finansową Domu odpowiada Dyrektor.

§ 4. 1. W domu może przebywać jednocześnie 10 dzieci.
2. W Domu mogą być umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia.
3. W wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa, w Domu mogą być umieszczane dzieci poniżej 10 roku życia.
4. W Domu mogą również przebywać:
1) dzieci niepełnosprawne, jeżeli nie ma ku temu uzasadnionych przeciwwskazań;
2) dzieci cudzoziemców;
3) małoletnie matki z dzieckiem lub małoletnie wychowanki będące w ciąży.
5. Pobyt dziecka w Domu może być realizowany w grupach wychowawczych, których organizację określa Dyrektor Centrum.

Rozdział 2
Zakres zadań Domu

§ 5.1. Do zadań Domu należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, warunków socjalno  – bytowych, zgodnych z obowiązującymi standardami oraz zaspokojenia jego niezbędnych potrzeb;
2) zapewnienie dziecku indywidualnej opieki, szczególnie w trudnych dla niego sytuacjach;
3)realizacja z dzieckiem planu pomocy dziecku;
4) praca z rodziną dziecka umożliwiająca powrót dziecka do rodziny naturalnej;
5) umożliwienie dziecku regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
6) podejmowania działań umożliwiających umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnych formach pieczy zastępczej, w sytuacji gdy nie jest możliwy jego powrót do rodziny naturalnej;
7) umożliwienie dziecku rozwijania indywidualnych zdolności;
8) wyposażenie dziecka w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, podręczniki, pomoce i przybory szkolne oraz produkty lecznicze i środków higieny osobistej;
9) zapewnienie dziecku dostępu do nauki, zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, opieki zdrowotnej, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, pomoc w nauce, oraz umożliwienie dziecku udziału w zajęciach wyrównawczych;
10) zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych, stanu zdrowia  oraz dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych napojów;
11) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, pokrywając udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
12) zapewnienie dziecku kwoty pieniężnej do własnego dysponowania. Zasady przyznawania i wysokość kwoty określa odrębny regulamin;
13) przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz do pokonania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki oraz nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśników, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
14) pomoc usamodzielnionym wychowankom w adaptacji do życia w nowym środowisku po opuszczeniu placówki;
15) stwarzanie warunków w szczególności do:
a) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa;
b) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
c) uczenia planowania i organizowania czasu wolnego oraz codziennych zajęć, stosownie do wieku dziecka;
d) kształtowania u dziecka nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
e) przygotowania dziecka do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz wyrównania deficytów rozwojowych dziecka;
f) uczenia małoletnich wychowanek będących w ciąży oraz małoletnich matek właściwego pełnienia roli matki;
16) zapewnienie dziecku wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego przez zatrudnionych w Centrum psychologa lub pedagoga.

2. Zakres i poziom opieki jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci.
3. Działalność Domu może być uzupełniania pracą opiekuńczo- wychowawczą przez wolontariuszy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. 1. W Domu działa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona;
2) wychowawca, o którym mowa w § 2 ust.1;
3) pedagog lub psycholog zatrudniony w Centrum oraz pracownik socjalny;
4) wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;
5) przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
6) lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka;
7) inne osoby, w szczególności asystent rodziny lub pracownik socjalny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.
3. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.
4. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu:
1) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3) modyfikowania planu pomocy dziecka;
4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce, działającej na podstawie odrębnych przepisów;
8) wydania opinii dotyczącej zasadności przeniesienia dziecka do innej placówki tego samego typu.

5. Po dokonaniu określonej oceny sytuacji dziecka, Zespół formułuje pisemny wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Domu i przesyła go do sądu.
6. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej, prawnej oraz rodzinnej dziecka, do udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele: sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych, organizacji społecznych zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, a także osoby bliskie dziecku.

§ 7. W relacji zadań wychowawczych i opiekuńczych Dom współpracuje, w szczególności z:
1) właściwymi sądami rodzinnymi
2) ośrodkami adopcyjnymi;
3) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
4) szkołą, do której dziecko uczęszcza i do której uczęszczało przed umieszczeniem w placówce;
5) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi;
6) ośrodkiem pracy społecznej właściwym ze względu na względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dziecka, w tym z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym;
7) kuratorami sądowymi;
8) organizacjami mającymi w swoich zadaniach statutowych działalność na rzecz dzieci i rodzin;
9) parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Domu;
10) rodzicami, opiekunami dziecka;
11) funkcjonariuszami Policji zajmującymi się problematyką rodzinną i młodzieżową;
12) innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodzin.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Domu

§ 8. 1. Dyrektor realizuje zadania Domu przy pomocy wychowawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz samodzielnych stanowisk wychowawców.
2.W Domu mogą funkcjonować również samodzielne stanowiska pracownika socjalnego.
3. Samodzielne stanowiska mogą być w zależności od potrzeb jedno lub wieloosobowe.

Rozdział 4
Zakres obowiązków pracowników

§ 9. Do zadań samodzielnego stanowiska wychowawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania;
2) dokonywanie analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, potrzeb dziecka, więzi z rodziną,  relacji społecznych, funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym, środowiska z którego dziecko pochodzi, rozwoju edukacyjnego, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na dziecko i jego funkcjonowanie;
3) opracowanie, modyfikowanie planów pomocy dziecku i realizacja zadań z niego wynikających oraz prowadzenie karty pobytu dziecka;
4) prowadzenie pracy z dzieckiem zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym;
5) organizowanie pracy z grupą dzieci oraz pracy indywidualnej z dzieckiem;
6) tworzenie właściwej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych;
7) wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych;
8) opieka nad dzieckiem w czasie jego choroby;
9) czuwanie nad prawidłowym ubiorem dzieci, w zależności od warunków atmosferycznych i pory roku;
10) rozpoznawanie, rozbudzanie i wspieranie indywidualnych zdolności dziecka;
11) podejmowanie działań na rzecz utrzymania stałych, wzajemnych kontaktów dziecka z rodzicami;
12) pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka, współpraca z rodzicami dziecka, z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną dziecka oraz działanie na rzecz możliwie najszybszego powrotu dziecka do rodziny;
13) pozostawanie w stałym kontakcie ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz pomoc dziecku w nauce;
14) podejmowanie działań związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej i majątkowej dziecka;
15) przygotowanie dziecka do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki;
16) przyjmowanie funkcji opiekuna wychowanka w procesie usamodzielniania;
17) udział w pracach Zespołu;
18) zapoznanie wychowanków z Regulaminem organizacyjnym Domu;

§ 10. Do zadań wychowawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1, poza zadaniami określonymi w § 9, należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zapewnieniem dziecku prawidłowej opieki i wychowania;
2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad zapewnieniem dziecku właściwych warunków socjalno – bytowych oraz higieniczno – sanitarnych;
3)zapewnienie pomocy wychowawcom w realizacji ich zadań;
4) podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Domu;
5) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności;
6) nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem mienia Domu.

§ 11. Do zadań samodzielnego stanowiska pracownika socjalnego należy w szczególności:
1) rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka;
2) współpraca z wychowawcą;
3) wspomaganie rodziny dziecka w realizacji funkcji opiekuńczych i wychowawczych;
4) inicjowanie działań w celu unormowania sytuacji rodziny dziecka umożliwiającej jak najszybszy powrót dziecka do domu rodzinnego;
5) działanie na rzecz utrzymywania stałych, wzajemnych kontaktów dziecka z rodzicami;
6) współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspierającymi rodzinę dziecka, mające na celu zapobieganie zerwaniu więzi między dzieckiem i rodziną oraz skrócenie pobytu dziecka w placówce;
7) przyjmowanie funkcji opiekuna wychowanka w procesie usamodzielnienia dziecka;
8) pomoc usamodzielnionemu wychowanki po opuszczeniu placówki w adaptacji do życia w nowym środowisku;
9) udział w pracach Zespołu.

§ 12. 1. Dyrektor określa szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w codziennym życiu Domu, uczestniczą i ponoszą odpowiedzialność za opiekę i wychowanie przebywających w Domu dzieci.

Rozdział 5
Prawa i obowiązki dzieci przebywających w Domu

§ 13. Dzieci są współgospodarzami Domu i powinny być wdrażane do pracy na rzecz Domu, stosowanie di ich wieku i możliwości.

§ 14.1. Dziecko ma prawo do:
1) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną, poprzez umożliwienie regularnych, osobistych kontaktów (także telefonicznych i listownych) z rodziną naturalną dziecka na terenie placówki lub poza nią, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka lub gdy sąd zakazał lub ograniczył prawa rodziny do osobistych kontaktów z dzieckiem;
2) traktowania w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem, poniżaniem, karaniem, zapewnieniem nietykalności fizycznej i moralnej;
3) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka, poprzez umożliwienie wyrażania własnych myśli i poglądów we wszystkich dotyczących go strefach, w miarę możliwości uwzględnienia jego wniosku, a także stworzenie warunków zapewniających dziecku poczucie intymności;
4) poszanowania jego tożsamości religijnej, w tym poprzez umożliwienie wykonywania praktyk religijnych, zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka, udziału w lekcjach katechezy, umożliwienie przyjmowania sakramentów, a także utrzymywanie kontaktów z parafiami Kościoła Katolickiego lub innych kościołów lub związków wyznaniowych;
5) poszanowania jego tożsamości kulturowej;
6) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i indywidualności oraz zabawy i wypoczynku, zapewnienia wyrównania opóźnień szkolnych, uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, udziału w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalno – oświatowe, a także w miarę możliwości wypoczynku letniego i zimowego;
7) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, poprzez możliwość czynnego uczestnictwa w bieżącym funkcjonowaniu placówki, pomocy w procesie usamodzielnienia oraz wsparcia po opuszczeniu placówki;
8) dostępu do informacji, o jego pochodzeniu, aktualnej sytuacji jego i jego rodziny oraz o podejmowanych wobec niego działaniach, a także zapewnienie możliwości korzystania ze środków masowego przekazu.
2.Rodzeństwa mają prawo do zajmowania wspólnego pokoju.
3. Dzieci mają prawo do zgłaszania skarg i wniosków.

§ 15. Dziecko ma obowiązek:
1) realizowania obowiązku szkolnego;
2) uznawania godności i podmiotowości innych osób;
3) aktywnego uczestnictwa w procesie wychowania;
4) współpracy z wychowawcą w zakresie tworzenia i realizowania planu pomocy;
5) dbania o własną higienę i bezpieczeństwo;
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Domu;
7) przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

§ 16. 1. Dziecko przebywające w Domu ma prawo do otrzymania nagrody.
2. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz norm i zasad przyjętych przez Dom, na dziecko może być nałożona kara;
3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród i kar reguluje odrębny regulamin.

Rozdział 6
Kierowanie, przyjmowanie i pobyt dzieci w Domu

§ 17. 1. Przyjmowanie dzieci do Domu odbywa się przez całą dobę.
2. Dom, przyjmuje dzieci na podstawie skierowania, wystawionego przez organ uprawniony do kierowania dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi.
3. Skierowanie wydawane jest po zasięgnięciu opinii Dyrektora.

§ 18. 1. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opinii rodzicielskiej, może przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, do 25 roku życia, po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących przepisach.
2. Pobyt w Domu ustaje w przypadku:
1) powrotu dziecka do rodziny na podstawie pełnomocnego orzeczenia sądu;
2) orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w Domu;
3) zakwalifikowania dziecka na podstawie orzeczenia sądu do innej formy opieki lub umieszczenia w placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów;
4)przeniesienie dziecka do innej placówki tego samego typu.

§ 19. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w Domu, ponoszona jest odpłatność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§20. Dom prowadzi dokumentację dla każdego dziecka, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§21. Zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.