Działalność
 

Praca z dzieckiem

oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze
- zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz.U. 2011 nr 149 z późn. zmianami]
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

opieka psychologiczna
- diagnozowanie sytuacji dziecka nowo przyjętego
- prowadzenie badań psychologicznych służących określeniu najkorzystniejszych warunków rozwoju dziecka
- opracowanie programów profilaktyczno - terapeutycznych oraz programów zajęć specjalistycznych, stosownie do potrzeb dzieci
- ustalanie metod pracy umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i zaburzeń
- sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad dzieckiem
- prowadzenie dla dzieci indywidualnej lub grupowej terapii psychologicznej,
- poradnictwo psychologiczne dla rodziców bądź opiekunów dzieci przebywających w domu dziecka,
- pomoc usamodzielnionym wychowankom w adaptacji w nowym środowisku po opuszczeniu domu dziecka,

opieka terapeutyczna
- rozpoznawanie sytuacji opiekuńczej, wychowawczej i prawnej wychowanków
- indywidualna diagnoza każdego dziecka.
- prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii pedagogicznej z dziećmi.
- opracowanie programów zajęć specjalistycznych, stosownie do potrzeb dzieci przebywających w placówce,
- wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych dziecka
- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanka, analizowanie niepowodzeń i podjęcie działań w celu eliminowania ich przyczyn

opieka pedagogiczna
- diagnozowanie sytuacji dziecka nowo przyjętego
- podejmowanie działań w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka (Sąd )
- prowadzenie i aktualizacja dokumentacji dziecka
- współpraca z instytucjami i ośrodkami zaangażowanymi w regulowanie sytuacji dziecka
- współpraca z innymi pracownikami w zakresie sprawowania i doskonalenia opieki nad dziećmi

opieka logopedyczna
- diagnoza logopedyczna ( ocena poziomu rozwoju mowy u dziecka nowo przyjętego, badanie poziomu rozwoju mowy każdego dziecka w placówce co 3 miesiące)
- terapia logopedyczna
- współpraca z wychowawcami, opiekunami i rodzicami dzieci.

Praca z rodziną

- praca z rodzicami lub innymi osobami mająca na celu powrót dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innej poza placówkowej formie opieki, bardziej korzystnej dla wychowanka
- indywidualna praca z rodziną
- wywiady środowiskowe
- kontakty


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.