Decyzja


WOJEWODA ŁÓDZKI
PS.II. 90190/16-68/10

Decyzja
z dnia 30 września 2010 roku

Na podstawie art.22 pkt 3a, art.80a ust. 1-5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej     (Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku Miasta Łódź – miasta na prawach powiatu z dnia 07 września 2010 r. o wydaniu zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 4, postanawiam:

wydać Miastu Łódź – miastu na prawach powiatu, zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, przy ul. Marysińskiej 100, na czas nieokreślony.

Uzasadnienie

W dniu 07 września 2010 r. do Wojewody Łódzkiego wpłynął wniosek Miasta Łódź – miasta na prawach powiatu, o wydanie zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 4 Domu 4 w Łodzi, przy ul. Marysińskiej 100, podpisany przez Pana Marcina Bugajskiego – Wiceprezydenta Miasta Łodzi.

Wnioskodawca dołączył do wniosku dokumenty określone w art. 80a ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455), które nie budzą zastrzeżeń.

W dniu 24 września 2010 r. upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeprowadzili kontrolę doraźną połączoną z wizytacją obiektu, w którym położona jest Placówka i mieszkań usamodzielnienia prowadzonych przez Placówkę, zaś poczynione ustalenia opisano w protokole z kontroli o sygn.. PS.II.09342/12/RP/10.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że Placówka spełnia standardy określone w rozporządzeniu w placówek opiekuńczo-wychowawczych. Stwierdzono również że dyrektor posiada kwalifikacje zgodne z treścią zapisu  art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz § 37 ust.. 1, zaś pozostali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach merytorycznych posiadają kwalifikacje odpowiadające wymaganiom § 38 ust 1 ww rozporządzenia w sprawie placówek  opiekuńczo-wychowawczych.

Placówka jest wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod pozycją 83, pod nazwą Dom Dziecka Nr 4.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Uwaga: Zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej wojewoda może cofnąć w przypadkach określonych w art. 80a pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji służy stronie odwołania do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, złożone za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225. Poz. 1635, z późn. zm.)

Zastępca Wojewody Łódzkiego
Agnieszka Łukomska-Duloj
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej


 

Copyright © Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.